Pewnie nie raz natknęłaś się na słowa, które z pozoru wydają się być bardzo podobne lecz ich znaczenie czasami diametralnie się różni np. desert i dessert, complement i compliment? Confusing words (tak są nazywane w języku angielskim) nie raz zamieszały nam w głowie. Najwyższy czas,  żeby nimi wstrząsnąć 🙂
1. Desert means arid land or to abandon (pustynia; opuszczać, zostawiać)
There’s very little water in the desert. Na pustyni jest bardzo mało wody.
All people deserted this town after a huge fire. Wszyscy ludzie opuścili to miasto po ogromnym pożarze.
Dessert is the sweet course at the end of a meal (deser)
What would you like for dessert? Co byś chciał na deser?
2.  Advise  – to give an opinion or suggestion about what should be done (radzić,  dawać radę)
I don’t  know what to do. Please advise me. Nie wiem co zrobić.  Poradź mi.
Advice – an opinion or suggestion about what someone should do (rada)
The doctor gave Peter some good advice. Doktor udzielił Piotrowi kilku rad.
3. Affect –  to influence: to produce a change in sameone or something (oddziaływać)
Pollution negatively affects the environment. Zanieczyszczenie negatywnie wpływa na środowisko.
Effect – an impact ,change , or result (efekt)
Exercise and healthy eating have positive effects. Ćwiczenia i zdrowe jedzenie mają pozytywne efekty.
4. Lay – to put or place (położyć)
Please lay your money on the table. Proszę połóż pieniądze na stole.
Lie – to recline: to be in a flat position on a surface (położyć się)
I feel sick. I think I will lie down. Czuję się źle. Myślę, że się położę.
5. Principal – most important (zasadniczy, najważniejszy)
Terrible traffic is the principal reason I don’t drive to work. Duży ruch uliczny jest zasadniczym powodem,  że nie jeżdżę do pracy samochodem.
Principle – a moral rule or a belief that influences your actions (zasada)
It’s against his principles to cheat on exams. To jest niezgodne z jego zasadami, żeby ściągać na egzaminie.
6.  envelop – to wrap or cover somebody  or something completely (okrywać)
I enveloped my teddy bear in a large towel. Okryłam mojego misia ogromnym ręcznikiem.
envelope – a flat paper container used for sending letters, etc. (koperta)
Do you have any envelopes? I need to mail a letter. Czy masz koperty? Muszę wysłać list.
7.complement – something that makes another thing better or more complete (uzupełnienie,  dopełnienie)
Cookies are the perfect complement to a cup of coffee. Ciasteczka są perfekcyjnym dopełnieniem filiżanki kawy.
compliment – praise or admiration of somebody or something (komplement)
Thank you for the compliment. Dziękuję za komplement.
8. lose – to fail  to win; to be unable to find something or someone (zgubić)
I lost my keys. I don’t know where they are. Zgubiłam kluczyki. Nie wiem gdzie one są.
loose – not tightly fastened or pulled tight; not tight fitting (luźne)
These pants are too loose. I need a smaller size. Te spodnie są za luźne. Potrzebuję mniejszy rozmiar.
9. whether – used to express choices or possibilities (czy)
I don’t know whether to go to the party or stay home. Nie wiem czy iść na imprezę czy zostać w domu.
weather – the condition of the atmosphere at a particular place and time (pogoda)
The weather in beautiful today! Let’s go for a walk. Dzisiaj jest piękna pogoda. Chodźmy na spacer.
10. Quiet –  making very little noise; not talking (cichy)
Peter is a very quiet boy. Piotr jest bardzo cichym chłopcem.
Quite – very; completely (całkiem, bardzo, dość)
This exam is quite hard! Ten egzamin jest dość trudny.
A jakie słowa w języku angielskim sprawiają Ci kłopot?

3 Comments

Bea · Lipiec 14, 2018 o 11:12 am

Chyba najbardziej muszę się skupić na lay/lie i jeszcze można by do tego dołożyć kłamstwo już tak poza tematem 😉

Kasia · Lipiec 14, 2018 o 5:53 pm

notorycznie mi sie miesza advice z advise. grr

Beata Herbata · Lipiec 15, 2018 o 6:00 am

Chętnie przeczytałam choć tak dalece język mój nie sięga 😉

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *